• youtube
  • facebook

Cao Bằng phát triển Sinh Vật Cảnh giữ gìn bản sắc dân tộc

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Cao Bằng là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh. Ban Chấp hành Hội có 16 thành viên với gần 80 hội viên là cán bộ hưu trí, công chức, viên chức, người lao động..., sinh hoạt tại tổ chức Hội và 3 chi hội. Những năm qua, các hội viên đã đóng kinh nghiệm, tri thức, tạo những sản phẩm đặc sắc của sinh vật cảnh. Góp phần xây dựng nét văn hóa truyền thống mang bản sắc dân tộc và đáp ứng xu thế hội nhập.

Ông Trịnh Xuân Lục , Chủ tịch Hội cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Sinh vật cảnh xác định: Tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức và nghề nghiệp; bảo vệ và phát triển các hoạt động sinh vật cảnh, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm trước mắt cũng như lâu dài, nhằm xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Một cuộc thi chim tại địa phương

Một cuộc thi chim tại địa phương

 

Ban lãnh đạo Hội SVC tỉnh Cao Bằng gặp mặt bàn về công tác Hội

Ban lãnh đạo Hội SVC tỉnh Cao Bằng gặp mặt bàn về công tác Hội

Trong thời gian tới, Hội tập trung vào một số nhiệm vụ: Hoàn thiện tổ chức Hội ở cấp tỉnh, huyện, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn và các chi hội chuyên ngành, các trung tâm sản xuất, dịch vụ kinh doanh sinh vật cảnh của Hội, mở rộng kết nạp hội viên mới; xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội; tổ chức biên soạn các giáo trình sinh vật cảnh để làm tài liệu tập huấn, tuyên truyền; phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về  sinh vật cảnh ở các cấp Hội; tham quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, dịch vụ kinh doanh sinh vật cảnh giữa các chi hội trong và ngoài tỉnh…”

create

P.V / vanhien.vn