• youtube
  • facebook

Cao Bằng: 34 dự án định canh định cư tập trung, xen ghép

Thực hiện Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ định canh định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay toàn tỉnh có 20 dự án ĐCĐC tập trung và 14 cụm dự án ĐCĐC xen ghép.

Trong đó, 20 dự án ĐCĐC có khả năng tiếp nhận 905 hộ, 5.339 nhân khẩu bố trí trên địa bàn 7 huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Thông Nông, Hòa An, Nguyên Bình, Hạ Lang; 14 cụm ĐCĐC xen ghép bố trí tại 4 huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trà Lĩnh, Thạch An có khả năng tiếp nhận 116 hộ, 513 nhân khẩu.

Tổng kinh phí đã cấp để thực hiện 188 tỷ 641 triệu đồng, gồm: vốn cấp theo Quyết định 33 là 133 tỷ 220 triệu đồng; vốn lồng ghép Nghị quyết 30a và các nguồn vốn bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới... 55 tỷ 421 triệu đồng. Đến nay, vốn đã thực hiện giải ngân được 169 tỷ 411 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh tiếp tục đề nghị Trung ương cho phép đầu tư hoàn thiện 8 dự án tại các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hạ Lang và cơ bản hoàn thành mục tiêu ĐCĐC cho đồng bào còn khó khăn về đất ở, đất sản xuất có nguy cơ du cư, du canh cao.

create

T.Q / baocaobang.vn